X
Katowice

ul. Lotnisko 81
tel. 32 787 33 33
[email protected]

Godziny otwarcia:
Salon: pn-pt 9-18 sb 9-14
Serwis: pn-pt 7-19 sb 8-14

X
Katowice

ul. Kościuszki 253
tel. 32 793 73 00
[email protected]

Godziny otwarcia:
Salon: pn-pt 9-18 sb 9-14
Serwis: pn-pt 8-19 sb 8-14

X
Wrocław

ul. Karkonoska 50
tel. 71 332 91 10
[email protected]

Godziny otwarcia:
Salon: pn-pt 9-18 sb 9-14
Serwis: pn-pt 8-19 sb 8-14

X
Zabrze (ASO)

ul. Wolności 153
tel. 32 793 72 33
[email protected]

Godziny otwarcia:
Salon: pn-pt 9-18 sb 9-14
Serwis: pn-pt 8-18 sb 8-14

X
Lubin

ul. Legnicka 65
tel. 76 746 77 00
[email protected]

X
Warszawa

ul. Al. Jerozolimskie 237
tel. 22 250 90 30
[email protected]

X
Warszawa

ul. Bronowska 23
tel. 22 250 90 60
[email protected]

X
Warszawa

Al. Jerozolimskie 217
tel. 22 250 91 00
[email protected]

X
Warszawa

ul. Jubilerska 6
tel. 22 515 11 00
[email protected]

X

BROSZURA INFORMACYJNA SAMOCHODY UŻYWANE

 

BROSZURA INFORMACYJNA DLA KONSUMENTÓW

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

1. Dane identyfikacyjne Sprzedawcy:

MM Cars Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lotnisko 81 (40-271) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000183947, o kapitale zakładowym w wysokości 10 182 000 PLN, numer NIP: 9542461883, numer REGON: 27816369500000, numer telefonu 699 606 699

2. Sposób porozumiewania się ze Sprzedawcą.

Wszelkie informacje handlowe oraz związane z przedmiotem umowy i samym zawarciem umowy Sprzedawca udziela osobiście lub za pośrednictwem osób przez siebie zatrudnionych, w formie ustnej i pisemnej, jak również za pośrednictwem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres Sprzedawcy: [email protected] lub telefonicznie, pod numerem 699 606 699

3. Sposób spełnienia świadczenia.

Odbiór pojazdu następuje w salonie Sprzedawcy lub w przypadkach indywidualnie uzgodnionych w innym miejscu. Konsument dokonuje odbioru osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika.

4. Termin spełnienia świadczenia.

Termin spełnienia świadczenia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Konsumentem. Okres oczekiwania na pojazd jest zróżnicowany i uzależniony od ewentualnego zlecenia przez kupującego zabudowy dodatkowego wyposażenia dodatkowego lub wykonania innych czynności.

5. Procedura Reklamacyjna.

Jeżeli podczas odbioru pojazdu Konsument stwierdzi wady pojazdu, zostaną one opisane w protokole reklamacyjnym sporządzonym w obecności Sprzedawcy lub jego pracownika. Jeżeli przyczyna reklamacji ujawni się po dokonaniu odbioru pojazdu Konsument powinien poinformować o niej Sprzedawcę. Zawiadomienie Sprzedawcy (reklamacja) winno być złożone przez osobę uprawnioną w formie pisemnej, elektronicznej (na adres e-mail wskazany w pkt. 2 powyżej) lub ustnej, przy czym ze zgłoszenia reklamacji w formie ustnej należy sporządzić protokół. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną, traktuje się jak niewniesioną. Reklamacja powinna zawierać:

1) datę sporządzenia reklamacji;

2) imię i nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację;

3) przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji;

4) wskazanie żądania Konsumenta;

5) datę i miejsce zakupu pojazdu;

6) numer VIN pojazdu;

7) wykaz załączonych dokumentów;

8) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Konsument powinien dostarczyć pojazd do Sprzedawcy, w terminie ustalonym ze Sprzedawcą, celem dokonania weryfikacji zasadności reklamacji. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy na podstawie rękojmi, na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121). W przypadku sprzedaży samochodów używanych, odpowiedzialność Sprzedającego względem konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy zostaje ograniczona czasowo – do 1 roku od dnia wydania rzeczy konsumentowi.

7. Usługi posprzedażne.

Sprzedający świadczy odpłatne i nieodpłatne usługi posprzedażne, wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, w zakresie serwisu blacharsko – lakierniczego i mechanicznego. Cena usługi uzależniona jest od zakresu i rodzaju czynności obsługowej, a także modelu pojazdu.

8. Gwarancja.

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane samochody używane. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od poprzedniego sprzedawcy dokument gwarancyjny, przekaże go Konsumentowi, nie gwarantuje jednak istnienia ani zakresu związanych z tym dokumentem uprawnień gwarancyjnych.